Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin korzystania z apartamentów WD Apartments, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi integralną część potwierdzenia najmu lokalu na pobyt wypoczynkowy, biznesowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Gościem a WD Apartments.
Niniejszy Regulamin definiuje „Gościa” jako osobę wskazaną w formularzu rezerwacji,  która odbiera klucze do rezerwowanego apartamentu.
Niniejszy Regulamin definiuje „WD Apartments” jako WD Apartments Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 29 B, 02-737, NIP: 521-361-54-61 lub osobę wskazaną przez przedstawicieli ww. Spółki.
Wzór potwierdzenia najmu apartamentu stanowi załącznik do Regulaminu.

2. WD Apartments oświadcza, że na mocy umów z właścicielami apartamentów znajdujących się w ofercie WD Apartments, jest uprawniona do najmu i zarządzania najmem apartamentów i miejsc garażowych.

Zasady rezerwacji:

3. Rezerwacji apartamentu można dokonać telefonicznie, mailowo lub poprzez stronę internetową www.warsawdesignapartments.pl lub poprzez inny serwis rezerwacyjny (np. booking.com)

4. Rezerwując apartament Gość zobowiązany jest podać:
a. liczbę osób oraz liczbę dni najmu apartamentu,
b. imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy,
c. czy chce wynająć na czas pobytu również miejsce garażowe w garażu podziemnym.

5. Przy rezerwacji apartamentu lub w chwili wydania kluczy może być (lecz nie musi) pobrana kaucja na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa w apartamencie w chwili zdania kluczy do apartamentu w stanie niepogorszonym.

6. Opłata za wynajem apartamentu pobierana jest z góry: w trakcie rezerwacji, przelewem w późniejszym terminie wskazanym w rezerwacji lub w chwili wydania kluczy do apartamentu.

7. Opłata za wynajem apartamentu obejmuje zapłatę za pobyt w apartamencie wskazanej w rezerwacji liczby osób przez wskazaną w rezerwacji liczbę dni oraz koszt zużytych mediów (przy założeniu normalnego korzystania z tych mediów) przez Gościa i osoby mu towarzyszące w czasie rezerwacji.

8. Klient nie może żądać od WD Apartments zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu w przypadku, gdy nie wykorzysta całego opłaconego pobytu.

9. WD Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu na inny o takim samym bądź wyższym standardzie.

10. WD Apartments ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

Wyposażenie apartamentu:

11. W wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa oraz ręczniki w ilości jedna zmiana na 1 tydzień/na pobyt.

12. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Gościa jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 60 PLN / 15 EUR.

13. Apartament może być wyposażony w szczególności w:
a. pralkę automatyczną,
b. kuchenkę elektryczną,
c. piekarnik,
d. kuchenkę mikrofalową,
e. zmywarkę,
f. czajnik elektryczny,
g. ekspres do kawy,
h. suszarkę do włosów,
i. wideodomofon,
j. telewizor,
k. odtwarzacz dvd/ mini wieża (opcjonalnie)
l. router WiFi
m. tuner telewizji kablowej

14. Goście zobowiązani są korzystać z urządzeń wskazanych w pkt 13 powyżej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi znajdującą się w apartamencie.

15. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamencie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

Zasady pobytu Gości w apartamencie:

16. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i kończy się o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.

17. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania jedynie, gdy pozwalają na to warunki: apartament nie był wynajmowany poprzedniego dnia lub wtedy, gdy pomimo, iż był wynajmowany istnieje możliwość przygotowania go na wskazaną przez klienta godzinę. Gość zobowiązany jest zgłosić żądanie wcześniejszego rozpoczęcia doby hotelowej najpóźniej na 3 dni robocze przed pierwszym dniem planowanego pobytu w apartamencie.

18. Klucze do apartamentu oraz pilot do garażu, w przypadku wynajęcia również miejsca garażowego, wydawane są po dokonaniu czynności meldunkowych, na podstawie dokumentu tożsamości lub paszportu.

19. Gość jest zobowiązany zwrócić klucze i pilot przedstawicielowi WD Apartments. Niezwrócenie kluczy lub pilotów przed zakończeniem doby hotelowej spowoduje naliczenie opłaty za najem apartamentu i/lub miejsca garażowego za kolejne dni do dnia zwrócenia kluczy i/lub pilotów.

20. Niezwłocznie po wejściu do apartamentu Gość zobowiązany jest sprawdzić, czy wyposażenie apartamentu jest zgodne z wywieszonym w danym lokalu wykazem oraz czy nie występują żadne uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń zaistniały stan należy niezwłocznie zgłosić przedstawicielowi WD Apartments. Nie zgłoszenie braków spowoduje obciążenie Gościa za zaistniałe braki i szkody. Gość zobowiązany jest również do natychmiastowego poinformowania WD Apartments o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość. WD Apartments ma prawo zdecydować o sposobie zadośćuczynienia.

21. Apartament nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszona w rezerwacji.

22. Dzieci do lat 4 przebywają w apartamencie bez opłat.

23. Jeśli faktyczna liczba gości w apartamencie przekroczy liczbę osób zgłoszonych w rezerwacji, WD Apartments ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą za każdą niezgłoszoną osobę w wysokości opłaty wynikającej z rezerwacji, bądź też natychmiastowo rozwiązać rezerwację bez zwrotu wpłaconej opłaty.

24. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7.00.

25. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich uciążliwych dla innych lokatorów budynku. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej WD Apartments nałoży na Gości karę w wysokości 400 PLN /100 EUR.

26. W apartamencie (także na balkonie i/lub tarasie) oraz w garażu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

27. Za naruszenie zakazu palenia WD Apartments nałoży na Gościa karę w wysokości 400 PLN / 100 EUR.

28. Gość ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób towarzyszących mu oraz odwiedzających go w apartamencie.

29. Gość nie jest uprawniony podnajmować apartament, ani udostępniać go osobom trzecim.

30. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz. Gość zobowiązany jest sprawować staranną pieczę nad przekazanymi mu kluczami i pilotami.

31. Za zagubienie lub zniszczenie kluczy do apartamentu pobierana jest opłata w wysokości 200 PLN / 50 EUR. Za zagubienie lub zniszczenie pilota do garażu pobierana jest opłata w wysokości 200 PLN / 50 EUR.

32. Gość zobowiązuje się do korzystania z apartamentu i miejsca garażowego zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.

33. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad korzystania z apartamentu, WD Apartments jest uprawnione do rozwiązania najmu ze skutkiem natychmiastowymi i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu. Rozwiązanie umowy nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu.

Odpowiedzialność Gościa i WD Apartments:

34. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy (umyślnej lub nieumyślnej) lub z winy (umyślnej lub nieumyślnej) towarzyszących mu lub odwiedzających go osób. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gościa, lub towarzyszącą mu lub odwiedzającą go osobę będzie pobierana opłata za zniszczone/uszkodzone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów. WD Apartments jest uprawniona w pierwszym rzędzie zaspokoić swoje roszczenia z tytułu naprawienia szkody z pobranej kaucji. W przypadku, gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość pobranej kaucji, Gość zobowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie. WD Apartments w ramach odszkodowania za zniszczone mienie może również pobrać od Gościa opłatę z rachunku karty kredytowej Gościa, w przypadku gdy dane karty kredytowej były przekazywane do WD Apartments podczas rezerwacji.

35. WD Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do apartamentu przez Gościa, osoby mu towarzyszące lub odwiedzające go w apartamencie, ani za samochód przechowywany na wynajętym miejscu garażowym.

Przyjazd i odbiór kluczy:

36. Przyjazd Gościa powinien nastąpić w godzinach uzgodnionych z pracownikiem WD Apartments.

37. Gość zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty należności z tytułu umowy najmu, także w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od WD Apartments.

38. Gość po przyjeździe, po wpłacie kwoty należnej z tytułu umowy najmu, będzie uprawniony do odbioru kluczy (pilota).

39. WD Apartments nie wyda klucza (pilota) osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, przez co stwarzających zagrożenie dla innych Gości lub mienia.

40. Gość zobowiązany jest do poinformowania osoby przekazującej klucze najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Gość zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.